Sessió plenària ordinària dimecres 18 d'octubre de 2023

Durada: 02:12:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:27 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 10/2023, de la sessió ordinària de juliol.
  00:00:28 3 Intervencions
A5 Aprovació de l'increment de retribucions del personal al servei del sector públic al 0,5% en tots els conceptes salarials segons el que preveu l'art. 19. Dos 2. A) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023.
  00:00:57 3 Intervencions
A2 Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2024
  00:02:31 4 Intervencions
A3 Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal del Bruc
  00:19:57 4 Intervencions
A4 Aprovació inicial del Pla d'igualtat
  00:25:05 7 Intervencions
A6 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 25/2023 per la modalitat de transferència de crèdit
  00:31:39 5 Intervencions
B) Moció de suport
  00:34:32 Sense intervencions
C) Precs i preguntes
  00:34:34 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 578 al núm. 752, ambdós inclosos.
  00:34:35 7 Intervencions
C2 Donar compte dels Acords de la Junta de Govern Local del núm. 1 al núm. 25.
  00:41:05 5 Intervencions
C3 Donar compte del PMP 2T i 3T 2023
  00:43:15 1 Intervenció
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:44:41 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:12:40 Sense intervencions