Sessió plenària Extraordinària dimecres 5 de juliol de 2023

Durada: 00:36:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
A1 Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
  00:00:24 3 Intervencions
A2 Constitució de la Junta de Govern Local.
  00:02:17 3 Intervencions
A3 Donar compte model del Decret d'Alcaldia sobre designació de membres de la Junta de Govern Local i model de delegació de competències de l'Alcaldia.
  00:04:33 1 Intervenció
  00:05:58 1 Intervenció
A4 Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia i la Junta de Govern Local.
  00:06:25 2 Intervencions
A5 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 542/2023, de 28 de juny, sobre nomenament de regidors delegats i delegació de competències.
  00:09:48 5 Intervencions
A6 Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 543/2023, de 28 de juny, sobre nomenament de tinents d'alcalde.
  00:13:56 1 Intervenció
A7 Designació membres de la Comissió Especial de Comptes.
  00:14:55 1 Intervenció
A8 Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
  00:16:16 1 Intervenció
A9 Nomenament de representants.
  00:17:33 3 Intervencions
A10 Determinació, si escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. Règim de retribucions i dedicació dels membres de la Corporació, amb dedicació exclusiva, i règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres, així com assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
  00:20:12 14 Intervencions
A11 Constitució del Consell d'Alcaldia.
  00:31:58 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:36:33 Sense intervencions