Sessió plenària ordinària dimecres 15 de febrer de 2023

Durada: 02:06:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A) Part resolutiva
  00:00:00 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 1/2023 de la sessió ordinària del Ple de gener.
  00:00:13 7 Intervencions
A2 Aprovació de baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors, a proposta d' ORGT.
  00:00:54 7 Intervencions
A3 Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS del municipi del Bruc. canvi de qualificació de dues finques situades al carrer de la Parròquia, 54.
  00:02:16 15 Intervencions
A4 Conveni de subministrament del servei d'abastament d'aigua en alta aplicable al municipi del Bruc a partir de la unitat d'abastament de la xarxa Ter-Llobregat número 116.
  00:16:13 8 Intervencions
A5 Aprovació de la subscripció de l'acord marc de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a l'adhesió d'ajuntaments, amb demanda forta i acreditada, i l'homologació d'entitats socials interessades en l'adquisició d'habitatges provinents del tanteig i retracte amb una línia de préstecs bonificats.
  00:18:13 11 Intervencions
A6 Aprovació del Reglament de Servei Arxiu Municipal del municipi del Bruc.
  00:26:06 6 Intervencions
A7 Aprovació del Pla de Salut del municipi del Bruc.
  00:27:40 13 Intervencions
B) Moció de suport
  00:40:16 Sense intervencions
C) Part de control
  00:40:19 1 Intervenció
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 048 al núm. 102, ambdós inclosos.
  00:40:42 31 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:14:42 36 Intervencions
C2 Donar compte del PMP del 4rt trimestre.
  01:14:42 Sense intervencions
E) Precs i preguntes
  01:35:54 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  01:35:56 1 Intervenció