Sessió plenària Extraordinària divendres 23 de desembre de 2022

Durada: 00:41:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:12 3 Intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 10/2022 de la sessió ordinària del Ple de novembre.
  00:01:00 8 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:01:00 Sense intervencions
A2 Aprovació inicial del Pressupost municipal, per a l'exercici 2023.
  00:02:10 33 Intervencions
A3 Aprovació inicial plànol delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals del municipi del Bruc.
  00:27:10 33 Intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 848 al núm. 968, ambdós inclosos.
  00:31:15 Sense intervencions
C) Part de control
  00:31:15 Sense intervencions
C3 Decret d'Alcaldia núm. 930/2022, de 9 de desembre, pel que s'aprova les Bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament del Bruc corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022 i convocatòria.
  00:40:46 9 Intervencions
C2 Decret d'Alcaldia núm. 900/2022, de 24 de novembre, pel s'aprova l' Oferta Pública d' Ocupació (OPO) per a l'exercici 2022, segons el procediment d' estabilització.
  00:40:46 Sense intervencions