Sessió plenària ordinària dimecres 21 de setembre de 2022

Durada: 02:50:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
A) Part resolutiva
  00:05:14 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 7/2022 de la sessió ordinària del Ple de juliol.
  00:05:15 6 Intervencions
A2 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 22/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:06:07 12 Intervencions
A3 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 29/2022 per suplement de crèdit.
  00:19:38 8 Intervencions
A4 Aprovació de la modificació de la plantilla de personal en el sentit de crear noves places, amortitzar i modificar retribucions de llocs de treball.
  00:25:24 25 Intervencions
A5 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 30/2022 per la modalitat de suplement de crèdit.
  00:58:58 6 Intervencions
A6 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 31/2022 per la modalitat de transferència de crèdit.
  01:01:04 6 Intervencions
A7 Aprovació de la modificació pressupostària núm. 32/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  01:04:20 6 Intervencions
A8 Aprovació provisional del text refós del PE Catàleg Masies per compliment de sentència judicial.
  01:11:26 6 Intervencions
A9 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 561/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del codi ètic membres govern de l'annex de l' ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny.
  01:14:17 1 Intervenció
A10 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 562/2022, de 27 de juliol, d'aprovació del model de conducta d'alts càrrecs aprovat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
  01:15:22 6 Intervencions
A11 Aprovació de la modificació de la dedicació parcial i la retribució de càrrec eventual per assessorament.
  01:19:56 8 Intervencions
A12 Aprovació inicial del protocol de l'ajuntament del Bruc de prevenció i actuació enfront a casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per motiu de l'orientació sexual.
  01:22:28 5 Intervencions
A13 Aprovació compte general 2021.
  01:24:32 7 Intervencions
B) Moció de suport
  01:33:17 1 Intervenció
C) Part de control
  01:33:23 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 538 al núm. 651, ambdós inclosos.
  01:33:24 1 Intervenció
C2 Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 596/2022, de 8 d'agost
  01:33:36 22 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:50:18 20 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:12:58 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  02:50:51 Sense intervencions