Sessió plenària ordinària dimecres 16 de març de 2022

Durada: 03:34:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:03:58 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 2/2022 de la sessió ordinària del Ple de febrer.
  00:04:01 7 Intervencions
A2 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  00:04:51 65 Intervencions
A3 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 per la modalitat de crèdit extraordinari.
  01:11:17 13 Intervencions
A4 Aprovació del Patrimoni municipal de sòl i habitatge.
  01:21:08 6 Intervencions
A5 Aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
  01:23:49 8 Intervencions
A6 Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del Bruc en l'àmbit de la urbanització de Montserrat Parc (exp. núm. 2252-0004/2021).
  01:27:25 16 Intervencions
B) Moció de suport
  01:58:44 Sense intervencions
B1 Moció de suport moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.
  01:59:00 6 Intervencions
B2 Moció per la defensa del medi natural.
  02:07:15 8 Intervencions
C) Part de control
  02:12:19 Sense intervencions
C1 Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 096 al núm. 170, ambdós inclosos.
  02:12:21 1 Intervenció
C2 Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 166, d'11 de març de 2022 de liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
  02:12:27 Sense intervencions
C3 Donar compte expressa del Decret d'Alcaldia núm. 160, de 9 de març de 2022 d'aprovació de la convocatòria del procediment obert per la prestació del servei per a la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització de Montserrat Parc del Bruc.
  02:12:42 9 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  02:20:37 17 Intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:46:06 Sense intervencions
E2 Resposta a les preguntes d'interès general dels assistents.
  02:46:11 1 Intervenció