Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:00:30
Lectura i aprovació de l'acta 1/2022 de la sessió ordinària del Ple de gener.
00:01:42
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
00:03:30
Aprovació definitiva de l'estudi de detall consistent en "estudi de detall de volum, alineacions i rasants" amb emplaçament al carrer bruc del mig, 118, amb l'objecte de definir la volumetria i les alineacions concretes que han de regir en la nova edificació de referència (expedients E.D 01 11 006 001 2020 i OMA 01 11 005 31 2021).
00:33:24
Aprovació inicial del text refós de les Bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre de l'ajuntament del Bruc.
00:36:00
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de Subvencions.
00:40:22
Aprovació del Pla Local de Joventut.
00:42:46
Moció de suport
00:46:42
Manifest en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya.
00:46:51
Part de control
00:51:13
Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 045 al núm. 095, ambdós inclosos.
00:51:18
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:00:29
Precs i preguntes
01:26:00
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:26:09
Inici  Inici
00:00:19   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:00:30   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de l'acta 1/2022 de la sessió ordinària del Ple de gener.
00:01:42   18 Intervencions
A2  Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
00:03:30   35 Intervencions
A3  Aprovació definitiva de l'estudi de detall consistent en 'estudi de detall de volum, alineacions i rasants' amb emplaçament al carrer bruc del mig, 118, amb l'objecte de definir la volumetria i les alineacions concretes que han de regir en la nova edificació de referència (expedients E.D 01 11 006 001 2020 i OMA 01 11 005 31 2021).
00:33:24   13 Intervencions
A4  Aprovació inicial del text refós de les Bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre de l'ajuntament del Bruc.
00:36:00   17 Intervencions
A5  Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de Subvencions.
00:40:22   16 Intervencions
A6  Aprovació del Pla Local de Joventut.
00:42:46   19 Intervencions
B)  Moció de suport
00:46:42   1 Intervenció
B1  Manifest en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya.
00:46:51   17 Intervencions
C)  Part de control
00:51:13   1 Intervenció
C1  Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 045 al núm. 095, ambdós inclosos.
00:51:18   10 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:00:29   27 Intervencions
E)  Precs i preguntes
01:26:00   1 Intervenció
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:26:09   4 Intervencions
<