Sessió plenària ordinària dimecres 16 de febrer de 2022

Durada: 01:29:04
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:19 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:00:30 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 1/2022 de la sessió ordinària del Ple de gener.
  00:01:42 18 Intervencions
A2 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'Edificació i Paisatge urbà.
  00:03:30 35 Intervencions
A3 Aprovació definitiva de l'estudi de detall consistent en "estudi de detall de volum, alineacions i rasants" amb emplaçament al carrer bruc del mig, 118, amb l'objecte de definir la volumetria i les alineacions concretes que han de regir en la nova edificació de referència (expedients E.D 01 11 006 001 2020 i OMA 01 11 005 31 2021).
  00:33:24 13 Intervencions
A4 Aprovació inicial del text refós de les Bases generals reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre de l'ajuntament del Bruc.
  00:36:00 17 Intervencions
A5 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de Subvencions.
  00:40:22 16 Intervencions
A6 Aprovació del Pla Local de Joventut.
  00:42:46 19 Intervencions
B) Moció de suport
  00:46:42 1 Intervenció
B1 Manifest en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya.
  00:46:51 17 Intervencions
C) Part de control
  00:51:13 1 Intervenció
C1 Donar compte dels Decret d'Alcaldia del núm. 045 al núm. 095, ambdós inclosos.
  00:51:18 10 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:00:29 27 Intervencions
E) Precs i preguntes
  01:26:00 1 Intervenció
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:26:09 4 Intervencions