Sessió plenària ordinària dimecres 26 de gener de 2022

Durada: 02:30:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:21 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:45 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de l'acta 11/2021 de la sessió ordinària del Ple de novembre.
  00:01:46 15 Intervencions
A2 Aprovació de la proposta d'increment de retribucions del personal funcionari al 2% en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2021.
  00:03:57 19 Intervencions
A3 Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de l'Edificació i Paisatge Urbà.
  00:05:47 16 Intervencions
A4 Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Benestar social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:22:55 20 Intervencions
A5 Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:28:06 20 Intervencions
A6 Aprovació provisional de modificació parcial d'ordenances fiscals.
  00:31:07 68 Intervencions
A7 Aprovació de la declaració d'interès especial o utilitat del municipi.
  01:07:23 17 Intervencions
B) Part de control
  01:13:30 1 Intervenció
B1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2021 del núm. 784 al núm. 933 (ambdós inclosos) i de l'any 2022 del núm. 001 al 044 (ambdós inclosos).
  01:13:34 22 Intervencions
B2 Donar compte del PMP 4rt trimestre 2021.
  01:37:46 1 Intervenció
B3 Donar compte de manera expressa del Decret d'Alcaldia núm. 920/2021, de 29 de desembre de 2021, d'aprovació del Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques que regiran la licitació per la realització d'un estudi socioeconòmic de la urbanització Montserrat Parc.
  01:38:01 3 Intervencions
C) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:42:25 32 Intervencions
D) Precs i preguntes
  02:12:17 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:12:20 5 Intervencions