Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:00
Lectura i aprovació de l'acta 05/2021 de la sessió ordinària del Ple del 21 d'abril de 2021.
00:04:00
Aprovació definitiva de la modificació de pressupost núm. 3/2021 per crèdit extraordinari.
00:09:29
Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
00:31:17
Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
01:55:13
Mocions de suport
01:55:28
Part de control
01:55:29
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 238 al núm. 334 (ambdós inclosos).
01:56:49
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 294/2021 d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2020.
01:56:49
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 320/2021 d'aprovació de la recepció obra de la urbanització de Mas Grau i acceptació de les cessions.
01:56:49
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 321/2021, d'aprovació del compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de Mas Grau.
01:56:49
Donar comptes del PMP del 1er trimestre del 2021.
01:56:49
Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:10:27
Precs i preguntes
02:32:21
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:32:22
Inici  Inici
00:00:57   1 Intervenció
A)  Part resolutiva
00:01:00   1 Intervenció
A1  Lectura i aprovació de l'acta 05/2021 de la sessió ordinària del Ple del 21 d'abril de 2021.
00:04:00   21 Intervencions
A2  Aprovació definitiva de la modificació de pressupost núm. 3/2021 per crèdit extraordinari.
00:09:29   30 Intervencions
A3  Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
00:31:17   44 Intervencions
A4  Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
01:55:13   1 Intervenció
B)  Mocions de suport
01:55:28   Sense intervencions
C)  Part de control
01:55:29   Sense intervencions
C1  Donar comptes del PMP del 1er trimestre del 2021.
01:55:30   24 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
02:10:27   24 Intervencions
E)  Precs i preguntes
02:32:21   Sense intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:32:22   5 Intervencions
<