Sessió plenària ordinària dimecres 19 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:57 1 Intervenció
A) Part resolutiva
  00:01:00 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 05/2021 de la sessió ordinària del Ple del 21 d'abril de 2021.
  00:04:00 21 Intervencions
A2 Aprovació definitiva de la modificació de pressupost núm. 3/2021 per crèdit extraordinari.
  00:09:29 30 Intervencions
A3 Aprovació definitiva del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització Bruc Residencial.
  00:31:17 44 Intervencions
A4 Expropiació als efectes de l'execució del Projecte constructiu nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel subministrament d'aigua potable i bassa de bombers a la urbanització de Bruc Residencial.
  01:55:13 1 Intervenció
B) Mocions de suport
  01:55:28 Sense intervencions
C) Part de control
  01:55:29 Sense intervencions
C1 Donar comptes del PMP del 1er trimestre del 2021.
  01:55:30 24 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  02:10:27 24 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:32:21 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:32:22 5 Intervencions