Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:01:53
Lectura i aprovació de l'acta 03/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de febrer de 2021.
00:04:04
Aprovació d'increment de retribucions del personal funcionari i laboral en un 0,9 % en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2020.
00:05:21
Verificar el text refós de la documentació de l'aprovació provisional de la modificació puntual. de les NNSS del planejament del Bruc per la protecció de certs àmbits del sòl no urbanitzable.
00:07:13
Aprovació Avantprojecte de l'Ordenança municipal de l'edificació i paisatge urbà.
Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:21:36
Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:26:13
Modificació pressupostària núm. 3/2021, de crèdit extraordinari.
00:48:27
Mocions de suport
00:30:53
Manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2021.
00:32:11
Moció de suport a l'amnistia.
00:37:28
Part de control
01:13:38
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 076 al núm. 150 (ambdós inclosos).
01:13:41
Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:40:31
Precs i preguntes
02:01:47
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:01:52
A)  Part resolutiva
00:01:53   1 Intervenció
A1  Lectura i aprovació de l'acta 03/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de febrer de 2021.
00:04:04   14 Intervencions
A2  Aprovació d'increment de retribucions del personal funcionari i laboral en un 0,9 % en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2020.
00:05:21   14 Intervencions
A3  Verificar el text refós de la documentació de l'aprovació provisional de la modificació puntual. de les NNSS del planejament del Bruc per la protecció de certs àmbits del sòl no urbanitzable.
00:07:13   19 Intervencions
A5  Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:21:36   12 Intervencions
A6  Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
00:26:13   18 Intervencions
B)  Mocions de suport
00:30:53   8 Intervencions
B1  Manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2021.
00:32:11   15 Intervencions
B2  Moció de suport a l'amnistia.
00:37:28   19 Intervencions
A7  Modificació pressupostària núm. 3/2021, de crèdit extraordinari.
00:48:27   41 Intervencions
C)  Part de control
01:13:38   1 Intervenció
C1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 076 al núm. 150 (ambdós inclosos).
01:13:41   30 Intervencions
D)  Precs i preguntes Regidors i Regidores
01:40:31   16 Intervencions
E)  Precs i preguntes
02:01:47   Sense intervencions
E1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
02:01:52   1 Intervenció
<