Sessió plenària ordinària dimecres 17 de març de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A) Part resolutiva
  00:01:53 1 Intervenció
A1 Lectura i aprovació de l'acta 03/2021 de la sessió ordinària del Ple del 17 de febrer de 2021.
  00:04:04 14 Intervencions
A2 Aprovació d'increment de retribucions del personal funcionari i laboral en un 0,9 % en tots els conceptes salarials respecte dels vigents a 31 de desembre de 2020.
  00:05:21 14 Intervencions
A3 Verificar el text refós de la documentació de l'aprovació provisional de la modificació puntual. de les NNSS del planejament del Bruc per la protecció de certs àmbits del sòl no urbanitzable.
  00:07:13 19 Intervencions
A5 Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:21:36 12 Intervencions
A6 Conveni de col·laboració del desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament del Bruc.
  00:26:13 18 Intervencions
B) Mocions de suport
  00:30:53 8 Intervencions
B1 Manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2021.
  00:32:11 15 Intervencions
B2 Moció de suport a l'amnistia.
  00:37:28 19 Intervencions
A7 Modificació pressupostària núm. 3/2021, de crèdit extraordinari.
  00:48:27 41 Intervencions
C) Part de control
  01:13:38 1 Intervenció
C1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: del núm. 076 al núm. 150 (ambdós inclosos).
  01:13:41 30 Intervencions
D) Precs i preguntes Regidors i Regidores
  01:40:31 16 Intervencions
E) Precs i preguntes
  02:01:47 Sense intervencions
E1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  02:01:52 1 Intervenció