Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Part resolutiva
00:02:52
Lectura i aprovació de les següents actes: l'acta 10/2020 de la sessió extraordinària del Ple del 30 desembre de 2020 i l'acta 01/2021 de la sessió extraordinària i urgent del Ple del 20 de gener de 2021.
00:02:58
Modificació pressupostària núm. 1/2021, per crèdit extraordinari.
00:06:16
Part de control
00:36:18
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2020 del núm. 670 al núm. 692 (ambdós inclosos) i de l'any 2021 del núm. 001 al 032 (ambdós inclosos).
00:36:20
Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:44:52
Precs i preguntes
01:31:54
Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:31:56
Inici  Inici
00:00:03   1 Intervenció
A  Part resolutiva
00:00:45   Sense intervencions
A1  Lectura i aprovació de les següents actes: l'acta 10/2020 de la sessió extraordinària del Ple del 30 desembre de 2020 i l'acta 01/2021 de la sessió extraordinària i urgent del Ple del 20 de gener de 2021.
00:02:58   21 Intervencions
A2  Modificació pressupostària núm. 1/2021, per crèdit extraordinari.
00:06:16   55 Intervencions
B  Part de control
00:36:18   Sense intervencions
B1  Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2020 del núm. 670 al núm. 692 (ambdós inclosos) i de l'any 2021 del núm. 001 al 032 (ambdós inclosos).
00:36:20   16 Intervencions
C  Precs i preguntes Regidors i Regidores
00:44:52   33 Intervencions
D  Precs i preguntes
01:31:54   Sense intervencions
D1  Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
01:31:56   3 Intervencions
<