Sessió plenària ordinària dimecres 27 de gener de 2021

Durada: 01:35:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inici Inici
  00:00:03 1 Intervenció
A Part resolutiva
  00:00:45 Sense intervencions
A1 Lectura i aprovació de les següents actes: l'acta 10/2020 de la sessió extraordinària del Ple del 30 desembre de 2020 i l'acta 01/2021 de la sessió extraordinària i urgent del Ple del 20 de gener de 2021.
  00:02:58 21 Intervencions
A2 Modificació pressupostària núm. 1/2021, per crèdit extraordinari.
  00:06:16 55 Intervencions
B Part de control
  00:36:18 Sense intervencions
B1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia: de l'any 2020 del núm. 670 al núm. 692 (ambdós inclosos) i de l'any 2021 del núm. 001 al 032 (ambdós inclosos).
  00:36:20 16 Intervencions
C Precs i preguntes Regidors i Regidores
  00:44:52 33 Intervencions
D Precs i preguntes
  01:31:54 Sense intervencions
D1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.
  01:31:56 3 Intervencions