Sessió plenària Extraordinària dimecres 16 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

0 Sessió suspesa
A) Part resolutiva
1 Lectura i aprovació de l'acta anterior 09/2020, 18 de novembre, de la sessió ordinària del
2 Aprovació de la modificació de les bases generals reguladores de les subvencions per a
B) Part de control
1 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia, del núm. 592 al núm. 634, ambdós inclosos
2 Decret d'Alcaldia 631/2020 de 10 de desembre d'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2019
C) Precs i preguntes
1 Resposta a les preguntes d'interès general dels ciutadans relacionades amb la situació de crisi sanitària i de l'estat d'alarma prèviament rebudes pels canals habilitats de manera excepcional per l'Ajuntament i altres qüestions d'interès general.